PRAVNE KNJIGE #

  • Št. ogledov: 50
Lastnosti

Ocena ohranjenosti:

Ponudnik:merko

Jezik:Slovenski

Pisava:Latinica

Število strani: Ni podatka

Leto izdaje: Ni podatka

Platnice:Trde

ISBN: Ni podatka

Zbirka: Ni podatka

Založba: Ni podatka

Kategorije: Strokovna literatura, Pravo


Prodam - 1,00
Prodam več knjig, knjige so povečini zelo dobro ohranjene, v nekaterih knjigah pa je nekaj stavkov označenih z markerjem. Cene knjig: po dogovoru oz. pišite za knjigo katera vas zanima in vam pošljem ceno. Kontakt: [email protected] ali 041-570-234, če se ne oglasim, pustite sporočilo in vas pokličem nazaj. Možen ogled in prevzem knjig: Murska Sobota + okolica oz. po dogovoru, po pošti (poštnino plača kupec). Seznam knjig: 1. Zakon o dedovanju, veliki komentar zakona o dedovanju s sodno prakso Prof. dr. Janez Šinkovec, mag. Boštjan Tratar Založniška hiša Primath 2005 2. Pravdni postopek, zakon s komentarjem spremenjenih členov, 1. knjiga Dr. Lojze Ude, dr. Aleš Galič Avtor komentarja: Jan Zobec, dr. Lojze Ude, mag. Nina Betetto, dr. Aleš Galič, dr. Vesna Rijavec, dr. Dragica Wedam Lukić GV Založba 2005 3. Veliki družinski pravni priročnik Bojan Kukec Založba Arkadija 2002, 2003 4. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predzakonski predpisi s komentarjem Marko Štrovs Založba Oziris 2000 5. Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem Dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur Avtorji komentarja: dr. Miha Juhart, dr. Andrej Berden, dr. Tomaž Keresteš, dr. Vesna Rijavec, dr. Matjaž Tratnik, Ana Vlahek, dr. Renato Vrenčur GV založba 2004 6. Vzorci aktov gospodarskih družb po novem ZGD-1 Tomaž Boltin Založba Legat 2007 7. Izvršba po novem, priročnik za uporabo zakona o izvršbi in zavarovanju v praksi Maja Lajevec, mag. Boštjan Tratar Založba Legat 2008 8. Pritožbe, zbirka vzorcev pritožb Matjaž Rems; Boštjan Tratar Založniška hiša Primath 2006 9. Praktični komentar novega zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 Sebastjan Kerčmar, mag. Boštjan Tratar, Tomaž Boltin Založba Legat 2006 10. Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem Dr. Nina Plavšak, Tone Frantar, dr. Miha Juhart Gospodarski vestnik 1998 11. Zakon o davku na dodano vrednost in pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost Branka Svilar, Nada Drobnič Založba Oziris 1999 12. Nujni dediči Dr. Sabina Pavlin Založba Uradni list RS 2012 13. Dedno pravo Karel Zupančič, Viktorija Žnidaršič Skubic Založba Uradni list RS 2009 14. Varstvo okolja in upravni postopki Adrijana Viler Kovačič Založba Gospodarski vestnik 1999 15. Angleško – slovenski pravni slovar Jože Bajuk, Simona Fajdiga, Primož Longyka, Gorazd Podbevšek Založba Prestige Group 2003 16. Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom Doc. dr. Barbara Kresal, mag. Katarina Kresal Šoltes, mag. Darja Peček Založniška hiša Primath 2002 17. Prenehanje delovnega razmerja s primeri iz sodne prakse 2x Marta Klampfer Založniška hiša Primath 1999 18. Upravljanje večstanovanjskih stavb Stevan Janevski Delo Repro 2004 19. Obdavčitev prometa nepremičnin Bojan Škof Davčni inštitut 2000 20. Pravna ureditev plače Dr. Barbara Kresal Bonex Založba 2001 21. Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem, vzorci in sodno prakso Prof. dr. Janez Šinkovec, mag. Boštjan Tratar 22. Slovensko-angleški pravni slovar Tomaž Longyka Založba Samozaložba Zbirka komunikacija 2001 23. Stvarnopravna zavarovanja Matjaž Tratnik, Vesna Rijavec, Tomaž Kresteš, Renato Vrenčur IARS Maribor 2001 24. Zemljiškoknjižno pravo Studio Linea 2002 Zbirka Codex Iuris 25. Upniki v sodnih postopkih Dida Volk Založba Aletheia 2004 26. Odškodninska, disciplinska, statusna in kazenska odgovornost fizičnih in pravnih oseb: (zbirka zakonodaje) Prof. dr. Janez Šinkovec, mag. Boštjan Tratar Založniška hiša Primath 2004 27. Učinkovita izterjava dolgov Založniška hiša Primath 1999 28. Odvetniška zbornica Slovenija, Odlomki iz zgodovine Dr. Peter Čeferin 2006 29. Izvršba in zavarovanje Dida Volk Odin 2000 30. Zakon o izvršbi in zavarovanju: s strokovnim predgovorom : in z vzorci predlogov in ugovorov Dida Volk Skriptorij KA, Hiša odprtih vrat 1998 31. Sistem pravice do zasebnosti Dr. Rok Lampe Bonex založba 2004 32. Zakon o finančnem poslovanju z uvodnimi pojasnili in zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji s komentarjem 2x Janez Šinkovec, Drago Škerget Založniška hiša Primath 1999 33. Obligacijski zakonik GV založba 2004 34. Zakon o pravdnem postopku GV Založba Uradni list Republike Slovenije 2010 35. Gospodarsko pravo z osnovami prava Krešo Puharič, Šime Ivanjko, Hilda Marija Pivka Uradni list Republike Slovenije 1990 36. Kazenski zakonik Janeza Topliška Zbirka Predpisov Uradni list Republike Slovenije 2008 37. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu s komentarjem Gordana Ristin Gospodarski vestnik 1995 38. Vzorci tožb, predlogov in drugih vlog v civilnem in gospodarskem pravu Prof. dr. Janez Šinkovec, mag. Boštjan Tratar Založniška hiša Primath 2002 39. Velika zbirka pogodb civilnega in gospodarskega prava, zbirka vzorcev Prof. dr. Janez Šinkovec, mag. Boštjan Tratar Založba Legat 2007 40. Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso Janez Šinkovec, Boštjan Tratar Oziris 2001 41. Gospodarske pogodbe, prva knjiga Nina Plavšak Gospodarski vestnik 1993 42. Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba Aleksej Cvetko, Miran Kalčič, Marta Klampfer, Etelka Korpič Horvat, Mitja Novak, Darja Šenčur Peček GV založba 2004 43. Varstvo potrošnikov- prodaja in nakup potrošniškega blaga in storitev s sodno prakso, primeri iz prakse in obrazci Stevan Janevski Uradni list Republike Slovenije 2009 44. Zakon o izvrševanju sankcij s komentarjem in podzakonskimi akti Aldo Carli, Miha Wohinz Bonex založba 2001 45. Kazenskopravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti Zlatan Dežman Uradni list Republike Slovenije 1998 46. Uveljavljanje odškodnin za premoženjsko in nepremoženjsko škodo s primeri tožb in sodno prakso Boštjan Tratar Založba Legat 2006 47. Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravnimi sodišči, ustavnim sodiščem ter v upravnem postopku Miha Šipec, Nina Plavšak, Marta Klampfer, Tone Jerovšek, Janez Čebulj GV Založba 2001 48. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb Nina Plavšak GV založba 2004 49. Dedovanje, Procesna ureditev Vesna Rijavec Gospodarski Vestnik 1999 50. Zakon o delovnih razmerjih Drago Mežnar, Tatjana Plešnik GV revije 2002 51. Dokazne prepovedi v kazenskem postopku Katja G. Šugman Bonex založba 2000 52. Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka Uradni list Republike Slovenije 1998 53. Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor Nina Scortegagna Kavčnik Uradni list Republike Slovenije 2014 54. Oporoka, Kratki napotki kako pripraviti oporoko Marta Dominika Jelačin Uradni list Republike Slovenije 2011 55. Zakon o javnih naročilih s komentarjem Blanka Primer Bonex založba 2000 56. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo Miha Juhart Zbirka pravna praksa Gospodarski Vestnik 2000 57. Pogodba o zaposlitvi Drago Mežnar Gospodarski Vestnik 1998 58. Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo, pregled sodne prakse Dunja Jadek Pensa Gospodarski Vestnik 1995 59. Teorija obligacij Stojan Cigoj Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije 1981 60. Gospodarske pogodbe druga knjiga Nina Plavšak Gospodarski Vestnik 1994 61. Zavarovanje plačil s primeri pogodb, klavzul, zemljiškoknjižnih predlogov in sodno prakso Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur, Miha Šlamberger Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor 2010 62. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom Uradni list Republike Slovenije 2008 Aleša Galiča 63. Predpisi o lastninski pravici zakoni o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, o ugotavljanju vzajemnosti, o kmetijskih in o stavbnih zemljiščih Uradni list Republike Slovenije 2000 64. Posest Bogomir Sajovic Uradni list Republike Slovenije 2000 65. Predpisi o odvetništvu z uvodnimi pojasnili dr. Petra Čeferina in imenikom odvetnikov v R Sloveniji ČZ Uradni list Republike Slovenije 1994 66. Predpisi o upravnem postopku in upravnem sporu ČZ Uradni list SRS 1989 67. Zakon o prekrških s komentarjem in sodno prakso Janez Bolha in Zdenko Pavliha Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1991 68. Državljanstvo republike Slovenije s sodno prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v letih 1995-1998 (15.3.1995-3.6.1998) Vasilij Popovič Založba Čas 1998 69. Pravdni postopek Uradni list SRS 1974 70. Lastnina na fizičnih delih stavb Alojzij Finžgar Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1994 71. Zbirka vzorcev pogodb in aktov, 1. civilno, gospodarsko pravo in pravo gospodarskih družb Janez Šinkovec ČZ Uradni list Republike Slovenije 1996 72. Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili Lojzeta Udeta in stvarnim kazalom Aleša Galiča Uradni list Republike Slovenije 1999 73. Nepravdni postopek, zakon s komentarjem Dragica Wedam-Lukič, Ada Polajnar-Pavčnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1991 74. Odločbe in sklepi ustavnega sodišča, 1. letnik zbirke, leto 1992 (številke 1-108) Ustavno sodišče Republike Slovenije Nova revija 1993 75. Prisilna poravnava, stečaj, likvidacija Marjetka Kebrič AGA 1995 76. Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili Marija Kocbeka in Kreša Puhariča, stvarno kazalo Janez Toplišek Časopisni zavod uradni list Republike Slovenije 1993 77. Temelji lastninskopravnih razmerij Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1988 78. Dedno pravo Karel Zupančič Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1991 79. Pravo javne osebe Slobodan Rakočevič, Lenart Šetinc Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1989 80. Dedovanje, zbirka predpisov z uvodnimi pojasnili dr. Karla Zupančiča Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1992 81. Kazenski zakonik Republike Slovenije s stvarnim kazalom Vida Jakulina Uradni list Republike Slovenije 1999 82. Zakon o obligacijskih razmerjih s stvarnim kazalom ČZ Uradni list SRS 1987 83. Zakonska zveza in družinska razmerja, zbirka predpisov z uvodom dr. Karla Zupančiča, tretja spremenjena izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1993 84. Oblike, obseg in višina nepremoženjske škode Lidija Koman-Perenič Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije 1982 85. Predpisi o delovnih razmerjih, zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1994 86. Odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti (obligacijska razmerja II) Boris Strohsack Strokovno izpolnjevanje in usposabljanje Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 1990 87. Predpisi o zemljiški knjigi z uvodnimi pojasnili Darje Trček Janež ČZ Uradni list Republike Slovenije 1996 88. Odločbe delovno-socialnega oddelka vrhovnega sodišča Republike Slovenije Gospodarski Vestnik 1998 89. Stvarno pravo, stvarne pravice, posest, nujne poti, kmetijsko zemljišče Zakonodaja, literatura, sodna praksa, primeri tožb in predlogov s komentarjem Tone Frantar Gospodarski Vestnik 1993 90. Stanovanjski zakon s komentarjem Gospodarski Vestnik 1991
Recenzije
Oceni knjigo

O ponudniku

  • Vzdevek: merko
  • Pridružen: 08. 01. 2019
  • Kraja: Murska Sobota
  • Št. knjig: 1

Anketa

Kdaj oz. kje najraje berete knjige?
Oddaj glas Arhiv anket